ALGEMENE VOORWAARDEN

Ten aanzien van het gebruik van deze website en de daarop aangeboden dienstverlening
gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik
te maken van deze website van en diensten aanvaardt u aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.1. Account: de door een Gebruiker aangemaakte gebruikeraccount met behulp waarvan gebruik kan worden gemaakt van de Dienst.
1.2. Algemene Voorwaarden: De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
1.3. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website en die met Postpartners een Overeenkomst aangaat;
1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Postpartners op grond waarvan Postpartners de Dienst en Producten aan Gebruiker levert.
1.5. Producten: de producten, waaronder mede doch niet uitsluitend, digitale wenskaarten, die Gebruiker via de Website kan samenstellen, ontwikkelen en bestellen;
1.6. Dienst: de dienst op de Website, bestaande uit de mogelijkheid om Producten samen te stellen, te ontwikkelen en geleverd te krijgen;
1.7. Postpartners: de besloten vennootschap Viper B.V., gevestigd te (5347 KD) Oss aan de Maaskade 1, KvK-nummer: 17.11.94.22
1.8. Website: een website waarop Postpartners, de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de Dienst (waaronder mede doch niet uitsluitend www.postpartners.nl)

Artikel 2: Algemeen

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website, de Dienst, de leveringen van Producten en alle aanbiedingen van PostPartners en Overeenkomsten. Door gebruik te maken van de Website en de Dienst aanvaardt Gebruiker de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden.
2.2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst opslaan en printen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, door middel van daartoe op de Website beschikbare faciliteiten en voor de toegankelijkheid van de opgeslagen kopie.
2.3. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Postpartners en Gebruiker, wordt Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.4. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Postpartners zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3: Totstandkoming uitsluiting van herroepingsrecht

3.1. Alle door Postpartners gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod binden Postpartners niet.
3.2. Overeenkomsten komen pas tot stand op het moment dat Postpartners de aanmelding van Gebruiker door middel van een schriftelijke danwel elektronische bevestiging heeft aanvaard. Postpartners is gerechtigd een aanmelding van een Gebruiker te weigeren, zij is daarbij niet gebonden haar redenen in dit verband te vermelden. Kennelijke vergissingen of fouten in een aanbod of in de Overeenkomst binden Postpartners niet.
3.3. De door Postpartners aangeboden Producten zijn tot stand gebracht overeenkomstig de specificaties van Gebruiker en zijn van duidelijk persoonlijke aard. Wettelijke voorschriften die Gebruiker het recht geven om op afstand gesloten overeenkomsten binnen een bepaalde termijn, zonder opgave van redenen te ontbinden, waaronder artikelen 7:46d lid 1 t/m 3 Burgerlijk Wetboek, zijn daarom niet op de Overeenkomst en de Diensten van toepassing.

Artikel 4: Dienstverlening

4.1. Op de Website biedt Postpartners, de Gebruiker de mogelijkheid om, tegen betaling, Producten samen te stellen, te ontwikkelen, personaliseren en deze fysiek te versturen.
4.2. Postpartners heeft de inhoud van de Website en de Dienst met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De op de Website gebruikte afbeeldingen van de Producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden Producten. Sommige Producten zijn  echter afkomstig van derden (andere Gebruikers en eventuele licentiegevers). Postpartners draagt voor inhoud van deze Producten van derden geen enkele verantwoordelijkheid.
4.3.

Postpartners biedt de Website en de daarop door haar zelf geplaatste informatie en Producten op “as is” basis aan, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van voldoende kwaliteit, geschiktheid voor bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert Postpartners niet:
-   dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt en niet onrechtmatig is;
-   dat de Website en Dienst  ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat gebreken kunnen worden verholpen; en,
-   dat derden niet haar systemen onrechtmatig (zullen) gebruiken.

4.4. Postpartners is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht van Gebruiker op schadevergoeding jegens Postpartners ontstaat.

Artikel 5: Gebruik van de Dienst en verstrekking van informatie

5.1. Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Gebruiker zelf zorg te dragen voor de benodigde software, hardware en verbindingen.
5.2. Bij het gebruik van de Dienst en de Producten dient Gebruiker zich te houden aan de relevante wet- en regelgeving en de door Postpartners bekend gemaakte instructies en regels. Gebruiker garandeert dat gebruik van Dienst niet in strijd is met de in Nederland geldende wet- en regelgeving, niet onrechtmatig is en dat de belangen en de goede naam van (de dienstverlening van) Postpartners en de Website in het bijzonder, niet zullen worden geschaad.
5.3. Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede doch niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mailadres en bankrekeningnummer, die voor de uitvoering van de Overeenkomst aan Postpartners dienen te worden verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken.
5.4.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem op de Website geplaatste informatie, tekeningen, foto’s en ander materiaal. Gebruiker garandeert dat:
(i)  de inhoud van de geplaatste informatie niet in strijd is met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving, geen inbreuk maakt op aan een derde toekomende (intellectuele eigendoms)rechten danwel op en andere wijze niet onrechtmatig is
(ii)  hij met deze informatie derden niet onheus bejegent danwel op een andere wijze andere Gebruikers lastig valt, en
(iii) hij de belangen en de goede naam van Postpartners, en de Website in het bijzonder, niet zal schaden.

5.5. Gebruiker vrijwaart Postpartners volledig voor alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het niet nakomen van voorgaande garantieverplichting.
5.6.

Postpartners behoudt zich het recht voor de door Gebruiker op de Website geplaatste informatie en andere materialen te wijzigen, weigeren of te verwijderen van de Website zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van Gebruiker op schadevergoeding. Verwijdering of weigering zal in ieder geval kunnen plaatsvinden in de volgende gevallen:
-    het materiaal maakt inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden;
-    het materiaal is in strijd met deze algemene voorwaarden;
-    het materiaal is in strijd met de in Nederland geldende wetgeving en regelgeving.

Artikel 6: Account en Wachtwoord

6.1. Het gebruik van de Website, en daarmee dus ook het gebruik van het Account, is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Om gebruik te kunnen maken van het Account ontvangt Gebruiker een wachtwoord en toegangscode. Gebruiker is aansprakelijk voor al het gebruik dat via zijn Account van de Website wordt gemaakt en zal vertrouwelijk omgaan met het wachtwoord en de toegangscode. Postpartners is gerechtigd het wachtwoord van het Account te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van de Dienst
6.2. Gebruiker vrijwaart Postpartners volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat, via zijn Account, van de Website wordt gemaakt.

Artikel 7: Vergoedingen en betaling

7.1. Voor het gebruik van de Producten, is Gebruiker de op de Website vermelde tarieven verschuldigd. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen, tenzij anders vermeld. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.
7.2. Alle vergoedingen dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Betaling vindt plaats via de aangeboden betalings-methodieken op de Website. Deze betalingsmethodieken zijn afkomstig van derden, te weten (financiële) dienstverleners. De algemene voorwaarden van deze (financiële) dienstverleners zijn van toepassing op het gebruik van hun betalingsmiddelen.
7.3. Bij niet (tijdige) betaling is Gebruiker, zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in verzuim. In dat geval heeft Postpartners het recht:
(i) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Pospartners is ontvangen; en
(ii) na ingebrekestelling, de vordering ter incasso uit handen geven. Gebruiker is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van deze kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum bedrag van € 50,- (vijftig euro).

Artikel 8: Levering van de Producten

8.1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Gebruiker aan Postpartners kenbaar heeft gemaakt. De door Postpartners opgegeven levertermijnen gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.
8.2. Postpartners gaat pas tot levering over wanneer de betaling voor het desbetreffende album door haar is ontvangen.
8.3. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten tijdens bezorging berust bij Gebruiker.

Artikel 9: Privacy

9.1. Bij een aanvraag tot het aanmaken van een Account wordt Gebruiker gevraagd naam, e-mail, adresgegevens en andere persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruikt Postpartners voor de volgende doeleinden:
- afhandeling van de aanvraag van de Producten en het informeren over het verloop daarvan;
- het verlenen van de Diensten;
- communicatie ter bevordering van de totstandkoming van toekomstige Overeenkomsten (direct marketing), tenzij de Gebruiker, door contact op te nemen met [email adres] tegen dergelijk gebruik van zijn contactgegevens bezwaar heeft gemaakt.
9.2. Behoudens voor zover hierna anders bepaald zal Postpartners ten aanzien van alle van de Gebruiker ontvangen gegevens geheimhouding betrachten en deze gegevens niet openbaar maken of anderszins aan derden ter beschikking stellen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Gebruiker.
9.3. Niettegenstaande het bepaalde in artikel 9.2 is Postpartners bevoegd zonder toestemming van de Gebruiker de hiervoor bedoelde gegevens openbaar te maken c.q. ter beschikking te stellen aan derden in de volgende gevallen:
- indien de openbaarmaking van gegevens op grond van een rechterlijke uitspraak, wet- of regelgeving is vereist;
- indien het een rechtspersoon betreft met wie Postpartners in een groep is verbonden;
- indien en voor zover vereist voor een correcte behandeling van de aanvraag of een correcte uitvoering van de Diensten.
9.4. Op de Website wordt gebruik gemaakt van cookies die door de browser van de Gebruiker van de Website wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt in het aanvraag en plaatsing proces om informatie over aanvragen en plaatsingen op te slaan alsmede informatie om een volgend bezoek aan de Website te vergemakkelijken. De browser kan zodanig worden ingesteld dat de Gebruiker geen cookies ontvangt tijdens een bezoek aan de website van Postpartners. In dat geval kan het voorkomen dat niet alle mogelijkheden van de website volledig voor de Gebruiker toegankelijk zijn.
9.5. De Gebruiker kan zijn persoonsgegevens die door Postpartners zijn verwerkt bekijken en zonodig wijzigen of laten verwijderen door het indienen van een verzoek daartoe op klantenservice@postpartners.nl. Ook voor eventuele vragen over het privacy beleid van Postpartners kunnen via dit e-mail adres worden gesteld.
9.6. Indien Postpartners of een of meer onderdelen of activa daarvan wordt overgedragen aan een derde, zullen ook de gegevens van de Gebruikers worden overgedragen.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

10.1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Website, de Producten en Diensten, waaronder mede begrepen teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's, software en overige materialen berusten bij Postpartners en/of haar licentiegevers.
10.2. Het is Gebruiker niet toegestaan de Website, Producten of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Postpartners, op welke wijze ook aan derde(n) beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, wijzigen, verzenden of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Eventuele kopieën die Gebruiker van (een gedeelte van) de Website of Producten maakt, dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms) rechten te behouden die oorspronkelijk te zien zijn.
10.3. Indien er voor zover Postpartners de Producten vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van de Gebruiker, zoals door de Gebruiker aangeleverde specificaties, foto's, tekeningen, ontwerpen, designs, of andere materialen staat de Gebruiker er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. De Gebruiker vrijwaart Postpartners voor aanspraken van derden te zake en vergoedt alle door Postpartners in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 11: Klachtenregeling

11.1. Alle klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd (uiterlijk 14 dagen), onderbouwd en duidelijk omschreven bij Postpartners worden ingediend.
11.2. De tijdig bij Postpartners ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen na de ontvangst daarvan, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Postpartners binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Gebruiker een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
11.3. Gebruiker is ermee bekend dat alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor toekenning van de klacht, mits deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Artikel 12: Uitsluiting en ontbinding

12.1.

Postpartners behoudt zich het recht voor om Gebruiker uit te sluiten van elk verder gebruik van de Website en de Dienst, door onder meer zijn Account te blokkeren of te verwijderen en de Overeenkomst met de Gebruiker te ontbinden, indien de Gebruiker:
-    in strijd handelt met deze Affiliate Voorwaarden of met in Nederland geldende wet- en regelgeving;
-    inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van derden; of
-    langer dan een jaar niet meer gebruik heeft gemaakt van de Diensten.
Onverminderd het recht van Postpartners om volledige nakoming van de betalingsverplichting te vorderen, nadere rechtsmaatregelen tegen de Gebruiker te nemen en schadevergoeding te eisen en zonder dat Postpartners verplicht is om reeds geïnde vergoedingen terug te betalen en de Gebruikersvergoedingen uit te keren.

Artikel 13: Meldingen inbreuk en beperking aansprakelijkheid

13.1. Indien derden van mening zijn dat er op de Website inbreuk wordt gemaakt op de aan hun toekomende intellectuele eigendomsrechten, kunnen zij een e-mail sturen aan klantenservice@postpartners.nl. De e-mail dient te worden voorzien van een nadere onderbouwing en bewijsstukken. Indien, naar de mening van Postpartners vast staat dat er sprake is van een inbreuk, zal zij overgaan tot het nemen van passende maatregelen.
13.2. Postpartners is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade van Gebruiker welke is veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Postpartner. In welk geval de aansprakelijkheid van Postpartners is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal EUR 50,-.
13.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: (i) de kosten die Gebruiker redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van Postpartners te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Postpartners wel aan de overeenkomst beantwoordt; (ii) redelijke kosten voor het langer operationeel houden van eventuele oude systemen, verminderd met de besparingen; en (iii) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
13.4. Iedere aansprakelijkheid van Postpartners voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

Artikel 14: Varia

14.1. Postpartners mag de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen aan derden en zal Gebruiker daarvan steeds tijdig op de hoogte stellen.
14.2. Postpartners mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.
14.3. Op elke Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten.
14.4. Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomsten, aanbiedingen, offertes, en andere rechtshandelingen, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement ’s-Hertogenbosch.

Oss, juni 2011


Digitale Kaart versturen!

Maken op een leuke manier online digitale wenskaartjes op XLCards.com om te delen via social media.